▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓````▓▓▓▓▓▓▓▓▓``▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓`φφ``▓▓````````▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓`▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓`````▓▓`φφφφφφ`▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓``▓▓▓▓▓▓▓≈▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓≈▓▓▓▓▓▓▓▓▓``≈≈≈▓▓``φφφφφ```▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓````▓▓▓▓▓≈≈▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓````▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓``≈≈≈≈≈``φφφφφ````▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲`▓▓````▓▓▓▓``▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓`````▓▓▓▓≈≈▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓```````▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓``≈≈≈≈≈`````φφφ````▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓```````````▓▓▓▓▓▓▓▓▓``````▓▓▓≈≈≈≈▓▓`
▓▓▓▓▓≈▓▓≈`φ`≈≈≈▓≈▓▓▓≈≈≈≈▓▓≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈``▓▓``φφ`▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲ Bigletsch Glacier φφφφφφφ▓`````````````≈≈≈≈≈≈≈``
▓▓▓▓≈≈▓```φ`≈≈≈▓≈▓▓≈``≈≈▓≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈````▓▓```▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφ``▓`````````````≈≈≈≈≈≈```
▓▓▓▓▓▓▓`````≈≈≈▓≈≈≈≈``≈▓▓≈≈≈≈≈≈≈≈≈``φφ````▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφ`▓``````````````▓```▓▓▓▓▓▓≈
▓▓▓▓▓▓▓≈≈``≈▓≈≈≈```▓▓`≈≈≈≈≈≈≈``≈```φφφφφφ`▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφ``▓▓``▓▓▓▓```````▓``▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓≈≈≈≈≈≈▓▓▓▓```▓▓≈≈≈≈``≈≈````````φφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φ``▓▓````````▓````````▓▓≈▓▓▓▓`
▓▓▓▓▓▓≈≈≈≈≈≈≈≈▓▓≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈`φφ`≈≈``φφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φ`▓▓▓`φφφφφφ`▓`φ``````````▓▓``
▓▓▓▓▓▓≈≈≈≈≈≈≈≈▓▓≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈````≈≈``φφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φ``▓▓````φφφφ``````````````▓▓``
▓▓≈▓▓▓▓▓▓≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈``≈≈≈≈≈≈≈≈`φφφφ`▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓````φφφφ```▓▓```φφφ````▓▓▓
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈````≈≈≈≈≈≈`φφ````▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲````φφφφφ```▓▓`````````φφ````
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈````≈≈≈≈≈≈````````▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφφ`▓▓▓``φφ``▓▓▓`φφ```▓
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈````≈≈≈≈≈≈≈```▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφφφφφ``▓▓``φ``≈▓▓▓````≈▓▓
≈≈≈≈≈≈≈≈≈````≈≈```≈≈≈≈≈≈≈≈≈```≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφφφφφφφφ`▓▓▓```≈≈≈▓▓▓▓▓▓▓``
`````≈≈≈≈`φφ````φ```≈≈≈≈```≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφφφφφφφ```▓▓▓▓▓≈≈≈≈≈≈≈≈▓▓▓`φ
φφφφ`≈≈≈≈`φφφφφφφφφ```≈≈``````≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφφφφφφ`▓▓▓▓▓≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈`φ
φφφ``≈≈`````φφφφφφφφ```≈``▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲``▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφ``````φ``▓▓▓```≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈``
φφφ`````φ`≈`φφφφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲.φφφφφφφφφφφφφφ```▓````φφ`````φ`≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▓
φφφφ``φφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφφφφφφ``▓``φ```φφφφ``φ````≈≈≈≈≈≈▓▓≈≈
φφφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφφφφφφφ```φ``▓``φφφφφφφ````≈≈≈≈≈▓▓▓▓
φφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφφφφφφφ``▓▓`φφφφφφφ`≈``≈≈≈≈≈▓▓▓▓
φφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφφφ```φφφφφ````φφφφφφφ````≈``≈≈▓▓▓▓
``φφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲≈≈≈≈▲▲≈≈≈≈≈≈≈▲▲≈▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφφφφφ```φφφφφφφφφφφφφφφφφ```≈``≈≈▓▓≈▓
``φφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲ Angilles Mountain Range φφφφφφφφφφφφφφ`≈≈≈≈≈≈≈▓▓▓≈
φφφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ`````≈≈≈≈≈≈≈
φφφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ`≈≈≈≈≈≈≈
``````φφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ`≈≈≈≈≈≈▓
≈≈≈```φφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ``φφφφ``≈≈≈≈▓▓
`≈`````φ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ Finster Lake ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲```φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ``φφφφφ`≈≈≈≈≈≈
`≈``≈≈`φφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲```φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ`≈≈≈≈≈▓
`````≈`φφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲`````φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ`≈≈≈≈≈▓
``φφ```φφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲```````φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ`≈≈≈≈≈≈
`φφφφ``φφφ▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲`````φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ`````≈≈≈≈≈▓
`φφφφ``φφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲```````φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ```````````≈≈≈≈▓
```φφ``φφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲``````φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ`````````````≈≈≈▓
≈≈`φ```φφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲``````φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ```````````````≈≈≈≈
≈≈```≈`φφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲`````````φφφφφφφφφφφφ````````````````````≈≈≈
≈≈``≈≈````▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲`````````φ`φφ``````````````````````````≈≈≈
≈≈``≈≈≈≈≈`φ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲````````φφ```````````````````````````≈≈≈≈
`≈``≈≈≈≈≈``φ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲`````````````````````````````````````≈≈≈≈≈
````≈≈≈≈≈≈``▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲````````φ```````````````````````````≈≈≈≈≈≈
φφφ``````≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲`▲▲``````````````````````````````````````````≈≈≈
φφ`````φ```▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲░``````````φφφφ`````φ````````````````````≈≈≈
φφ`````φφφφ```▲▲▲▲▲▲▲ Marauber Dam ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲`▲▲`▲▲``````````````````φφφ```````````````````≈≈≈
φφφφ````φφ``````▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲███`▪▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲```````````````````````````````````````≈≈
φφφφφ```φφ`````````▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲██≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈██▲▲▪┴───┴██▲▲▲▲▲▲▲`````▲░``````````````````````````````````````````≈
φφφφφφφφφφφφ``````φφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲██████████████████████████▲▲▲▲┌────██▲▲▲▲▲````▲▲`````````````````````````````````````````````≈
φφφφφφφφφφφφφφ``φ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲██████████████████████▲▲▲▲▲▲│▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲░````░▲```````````````````````````````````````
φφφφφφφφφφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲███████████████████▲▲▲▲▲▲▲▲└─────┐▲▲▲▲▲▲`▲▲▲▲▲````▲▲``````````φφφφφ````````````````````````
φφφφφφφφφφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲│▲▲▲▲▲▲````░▲▲``````````φ```φφφφφφ```````````````````````≈
φφφφφφφφφφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲┌───────────┘▲▲▲▲▲▲▲▲``▲▲▲▲░````````φ`φφφφφφφφ```````````````````````≈
φφφφφφφφφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲│▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲``````▲▲▲▲▲▲```▲````φφφφφφφφφφ```````````````````````≈
φφφφφφφφφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲└──────────┐▲▲▲▲░```φ`▲``▲▲````▲`φφ``φφφφφφφφφ````````````````````````
φφφφφφφφφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲│▲▲`░▲```φ`````▲``φ```φφ``φφφφφφφφφ`````````````````````φφ`
φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲┌─────────────┘▲▲`▲``φφφ`````````φφφφφφφφφφφφφφφφ`````````````````````φφ`
φφφφφφφφφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲│▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲``φφφφ`░▲▲▲``▲`φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ```````````````φφφφ
φφφφφφφφφφφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲└─────────────┐▲▲``φφ````▲▲▲▲``▲````φφφ`φφφφφφφφφφφφφφφ``````````````φφφφ
φφφφφφφφφφφφφφφφ``▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲│`▲`φφφ`▲░▲▲▲▲▲▲``░░▲`φφφ`φφφφ```φφ``φφφφ`````````````φφφφφ
`φφφφφφφφφφφφφφφ```▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲┌────────────────────┘▲▲``φφ``▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈φφφ`φφφφ```φφ``φφφφ`````````````φφφφφ
```φφφφφφ```φφφφ```▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲│▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲`▲▲`φφφ`▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈φφφφ`φφφφφφφφφφφφφφφ``````````````φφφφ
▲▲`φφφφφφ`▲`φφφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲└────────────────────┐▲▲▲````````````≈≈≈≈≈`````φφφφφφφφφφφφφφφφ`````````````φφφφ
▲``````φφ`▲``φφφφφφφφφφ``▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲`│▲`▲`φ```▲▲▲≈≈`≈≈≈`▲``φφφφφφφφφφφφφφφφφφφ`````````````φφφφφ
``φ`░▲`φφ``▲`φφφφφφφφφφφ`φφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲┌─────┐▲│░`````≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈``φφφφφφφφφφφφφφφφφφ````````````φφφφφφ
φφφ`▲▲`φφφ```φφφφφφφφφφφ`φφφφφφφφφ`░▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φ▲▲▲▲▲▲▲```│░▲▲``│░│```░≈≈≈≈≈ Burgin Lake φφφφφφφφφφφφφφφφφφ````````````φφφφφφ
φφφ`▲````φφ````φφφφφ`````φφφφφφφφφ Bigletsch Hydroelectric │▲▲▲``└─┘``≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈φ``φ````φφφ```````φφφφφ``````````φφφφφφ
φφφ`▲``▲`φφφ`▲``φφφφ`▲▲```φφφφφφφφ`````` Power Plant φ`````│▲▲▲``▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈φφφφφφφφφ````▲▲`φφφ`▲``▲▲``φφφ```φ`````φφφφφφφφ
```````▲`φφφ``▲`φ```````````φφφφφφφφφφ`▲``````````````█████│▲▲▲`░▲▲▲`≈≈`≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈φφφφφφ`▲░``▲``φφ`▲``▲▲▲``φφ```φφφφφφφφφφφφφφ
`▲``````````φ`````````φφ`▲````φφφφφφφφ```▲▲```░▲``````█████│`░▲`░▲▲`≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈`φφφφφφφ``````▲````▲▲``````φφ``````````φφφφφφφ
`▲▲▲▲▲`φφ```φφφ`▲`````φφ`▲````φφφφφφφ````▲▲▲``````````████▪│``▲`░▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈φφφφφφφφφφφφφ````▲▲```▲▲`φφ``φφφ``▲▲▲▲▲▲▲`φφφφφφφ
``▲▲▲▲`φφ`▲`````▲`φφ``φφ`▲``▲`````````````▲▲``````````█████│``▲`≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈`φφφφφφφφ`````````░▲```▲▲``````````▲▲▲▲▲▲▲`φφφφφφφ
```````φφ`▲▲▲▲````φφ``φφ``░░▲▲░```````````░░``````````████▪│``≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈`φφφφφφφ``▲▲░░░▲```▲░``▲▲`░█████████████████φφφφφφ
````φ``φφ````````φφφ``φφ``░▲▲▲▲```````````````````````█████│`≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈``φφφφφφφφ```▲▲▲▲▲▲``▲```▲▲`▲█████████████████φφφφφφ
▲▲▲````φφφφφφφφφ```φ``φφ``░▲▲▲▲```````````≈≈≈≈≈≈≈≈≈````▲▲``│▲▲``≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈```````````φ`▲▲``░▲``````▲▲`▲██▪█▪█▪███▪██▪███φ Cain
`▲▲▲▲▲`φφφφφφφφφ``````````````▲```````````≈`▲▲░```≈````````│````≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈`▲```````````▲▲`▲▲`▲````▲▲▲▲▲█████████████████φφφφφφ
```▲▲▲````φ``````▲▲░``````````▲``````````≈≈`▲▲░```≈````````│`````≈≈≈≈≈≈≈≈``▲░``````````▲▲`▲▲`▲▲```▲▲▲▲▲██▪█▪█▪███▪█▪█▪██φφφφφφ
▲`````````φ`▲``▲▲▲░▲▲```````░▲░▲▲▲▲▲▲▲▲▲`≈`░▲`````≈````````│``````≈≈≈≈`````░▲▲▲▲`▲▲▲``````▲▲▲▲▲▲``▲▲▲▲▲█████████████████φφφφφφ
▲▲```φφφ``φ````░░``▲▲```````▲▲``▲▲▲▲░▲▲▲`≈≈≈≈▲````≈≈```````│````````≈≈```````░▲░`░▲░```````▲▲``````````██▪█▪█▪███▪█▪█▪██φφφφφφ
──┐φφφφφφφφφ```````▲▲```▲```▲▲```▲▲░`░▲▲▲▲``≈▲▲`````≈≈≈≈≈≈≈║≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈`````````````````````````````````███████▪█▪███████φφφφφφ
φ▪│```φφφφφφ``````````````░▲░`````▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈░▲```````````│```````````````````````````````````````````````````│``````φφφφφφφφ
▪▪│```φφφφφφ`````````▲▲▲░`░▲``````▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈▲```````````│```````````````````````````````````````````````````│`````````φφφφφ
█▪│````φφφφφ`````````▲▲▲▲``````▲▲▲`░▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈▲▲▲▲░`░▲``│```````````````````````````````````````````````````│`````````φφφφφ
┬─┴─────┬───────────────────────────────────────═──────────┴────────────────────────────────────────────┬──────┘`````````φφφφφ
│▪``````│▪```````````▲▲▲````▲▲▲▲▲`▲▲``````▲▲▲▲▲▲≈≈`▲▲▲````▲▲``▲`````````````````````````````````````````│````````````````φφ```
│▪``````│``````````░▲▲▲▲`````░░░``▲▲▲░░░``▲▲▲▲▲▲▲≈``▲▲▲``▲▲░``▲````````````▲````````````````````````````│`````````````````````