▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓````▓▓▓▓▓▓▓▓▓``▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓`φφ``▓▓````````▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓`▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓`````▓▓`φφφφφφ`▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓``▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓``≈≈≈▓▓``φφφφφ```▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓````▓▓▓▓▓≈≈▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓````▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓``≈≈≈≈≈``φφφφφ````▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲`▓▓````▓▓▓▓``▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓`````▓▓▓▓≈≈▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓```````▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓``≈≈≈≈≈`````φφφ````▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲```````````▓▓▓▓▓▓▓▓▓``````▓▓▓≈≈≈≈▓▓`
▓▓▓▓▓▓▓`φ`≈≈≈▓▓▓≈≈≈≈▓▓≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈``▓▓``φφ`▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲ Bigletsch Glacier φφφφφφφ`````````````≈≈≈≈≈≈≈``
▓▓▓▓≈≈```φ`≈≈≈▓▓``≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈````▓▓```▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφ```````````````≈≈≈≈≈≈```
▓▓▓▓▓▓▓`````≈≈≈≈≈≈≈``▓▓≈≈≈≈≈≈≈≈≈``φφ````▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφ``````````````````▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓≈≈``≈≈≈```▓▓`≈≈≈≈≈≈≈`````φφφφφφ`▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφ``▓▓``▓▓▓▓`````````▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓≈≈≈≈≈≈▓▓▓▓```▓▓≈≈≈≈``≈≈````````φφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φ``▓▓````````````````▓▓▓▓▓▓`
▓▓▓▓▓▓≈≈≈≈≈≈≈≈▓▓≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈`φφ`≈≈``φφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φ`▓▓▓`φφφφφφ``φ``````````▓▓``
▓▓▓▓▓▓≈≈≈≈≈≈≈≈▓▓≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈````≈≈``φφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φ``▓▓````φφφφ``````````````▓▓``
▓▓▓▓▓▓▓▓≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈``≈≈≈≈≈≈≈≈`φφφφ`▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓````φφφφ```▓▓```φφφ````▓▓▓
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈````≈≈≈≈≈≈`φφ````▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲````φφφφφ```▓▓`````````φφ````
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈````≈≈≈≈≈≈````````▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφφ`▓▓▓``φφ``▓▓▓`φφ```
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈````≈≈≈≈≈≈≈```▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφφφφφ``▓▓``φ``▓▓▓````▓▓
≈≈≈≈≈≈≈≈≈````≈≈```≈≈≈≈≈≈≈≈≈```≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφφφφφφφφ`▓▓▓```≈≈≈▓▓▓▓▓▓▓``
`````≈≈≈≈`φφ````φ```≈≈≈≈```≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφφφφφφφ```▓▓▓▓▓≈≈≈≈≈≈≈≈▓▓▓
φφφφ`≈≈≈≈`φφφφφφφφφ```≈≈``````≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφφφφφφ`▓▓▓▓▓≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
φφφ``≈≈`````φφφφφφφφ`````▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲``▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφ``````φ``▓▓▓```≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈``
φφφ`````φ``φφφφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲.φφφφφφφφφφφφφφ```````φφ`````φ`≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
φφφφ``φφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφφφφφφ````φ```φφφφ``φ````≈≈≈≈≈≈▓▓≈≈
φφφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφφφφφφφ```φ````φφφφφφφ````≈≈≈≈≈▓▓▓▓
φφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφφφφφφφ``▓▓`φφφφφφφ```≈≈≈≈≈▓▓▓▓
φφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφφφ```φφφφφ````φφφφφφφ``````≈≈▓▓▓▓
``φφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲≈≈≈≈▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφφφφφ```φφφφφφφφφφφφφφφφφ`````≈≈▓▓
``φφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲ Angilles Mountain Range φφφφφφφφφφφφφφ`≈≈≈≈≈≈≈▓▓▓
φφφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ`````≈≈≈≈≈≈≈
φφφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ`≈≈≈≈≈≈≈
``````φφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ`≈≈≈≈≈≈
≈≈≈```φφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ``φφφφ``≈≈≈≈▓▓
``````φ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ Finster Lake ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲```φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ``φφφφφ`≈≈≈≈≈≈
```≈≈`φφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲```φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ`≈≈≈≈≈
``````φφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲`````φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ`≈≈≈≈≈
``φφ```φφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲```````φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ`≈≈≈≈≈≈
`φφφφ``φφφ▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲`````φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ`````≈≈≈≈≈
`φφφφ``φφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲```````φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ```````````≈≈≈≈
```φφ``φφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲``````φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ`````````````≈≈≈
≈≈`φ```φφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲``````φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ```````````````≈≈≈≈
≈≈````φφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲`````````φφφφφφφφφφφφ````````````````````≈≈≈
≈≈``≈≈````▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲`````````φ`φφ``````````````````````````≈≈≈
≈≈``≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲````````φφ```````````````````````````≈≈≈≈
```≈≈≈≈≈``φ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲`````````````````````````````````````≈≈≈≈≈
````≈≈≈≈≈≈``▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲````````φ```````````````````````````≈≈≈≈≈≈
φφφ``````▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲`▲▲``````````````````````````````````````````≈≈≈
φφ`````φ```▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲``````````φφφφ`````φ````````````````````≈≈≈
φφ`````φφφφ```▲▲▲▲▲▲ Marauber Dam ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲`▲▲`▲▲``````````````````φφφ```````````````````≈≈≈
φφφφ````φφ``````▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈▲▲▲▲███`▪▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲```````````````````````````````````````≈≈
φφφφφ```φφ`````````▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲██≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈██▲▲▪┴───██▲▲▲▲▲▲```````````````````````````````````````````````
φφφφφφφφφφφφ``````φφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲██████████████████████████▲▲▲▲┌────██▲▲▲▲▲````▲▲`````````````````````````````````````````````
φφφφφφφφφφφφφφ``φ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲██████████████████████▲▲▲▲▲▲│▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲```````````````````````````````````````````
φφφφφφφφφφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲███████████████████▲▲▲▲▲▲▲▲└─────┐▲▲▲▲▲▲`▲▲▲▲````▲▲``````````φφφφφ````````````````````````
φφφφφφφφφφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲│▲▲▲▲▲▲````▲▲``````````φ```φφφφφφ```````````````````````
φφφφφφφφφφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲┌───────────┘▲▲▲▲▲▲▲▲``▲▲▲▲````````φ`φφφφφφφφ```````````````````````
φφφφφφφφφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲│▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲``````▲▲▲▲```````φφφφφφφφφφ```````````````````````
φφφφφφφφφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲└──────────┐▲▲▲▲```φ```▲▲`````φφ``φφφφφφφφφ````````````````````````
φφφφφφφφφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲│▲▲````φ```````φ```φφ``φφφφφφφφφ`````````````````````φφ`
φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲┌─────────────┘▲▲```φφφ`````````φφφφφφφφφφφφφφφφ`````````````````````φφ`
φφφφφφφφφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲│▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲``φφφφ`▲▲```φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ```````````````φφφφ
φφφφφφφφφφφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲└─────────────┐▲▲``φφ````▲▲▲▲``````φφφ`φφφφφφφφφφφφφφφ``````````````φφφφ
φφφφφφφφφφφφφφφφ``▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲│``φφφ`▲▲▲▲▲``░░`φφφ`φφφφ```φφ``φφφφ`````````````φφφφφ
`φφφφφφφφφφφφφφφ```▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲┌────────────────────┘▲``φφ``▲▲▲▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈φφφ`φφφφ```φφ``φφφφ`````````````φφφφφ
```φφφφφφ```φφφφ```▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲│▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲``φφφ`▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈φφφφ`φφφφφφφφφφφφφφφ``````````````φφφφ
▲▲`φφφφφφ``φφφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲└────────────────────┐▲▲````````````≈≈≈≈≈`````φφφφφφφφφφφφφφφφ`````````````φφφφ
``````φφ```φφφφφφφφφφ``▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲```φ```▲▲≈≈`≈≈≈```φφφφφφφφφφφφφφφφφφφ`````````````φφφφφ
``φ``φφ```φφφφφφφφφφφ`φφφφφ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲┌─────┐`````≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈``φφφφφφφφφφφφφφφφφφ````````````φφφφφφ
φφφ`▲▲`φφφ```φφφφφφφφφφφ`φφφφφφφφφ`▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲φ▲▲▲▲▲▲▲```▲▲`````≈≈≈≈≈ Burgin Lake φφφφφφφφφφφφφφφφφφ````````````φφφφφφ
φφφ`````φφ````φφφφφ`````φφφφφφφφφ Bigletsch Hydroelectric │▲▲▲``└─┘``≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈φ``φ````φφφ```````φφφφφ``````````φφφφφφ
φφφ````φφφ```φφφφ`▲▲```φφφφφφφφ`````` Power Plant φ`````│▲▲▲``▲▲▲≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈φφφφφφφφφ````▲▲`φφφ```▲▲``φφφ```φ`````φφφφφφφφ
````````φφφ```φ```````````φφφφφφφφφφ```````````````█████│▲▲▲`▲▲▲`≈≈`≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈φφφφφφ`````φφ```▲▲▲``φφ```φφφφφφφφφφφφφφ
```````````φ`````````φφ`````φφφφφφφφ```▲▲`````````█████│``▲▲`≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈`φφφφφφφ``````````▲▲``````φφ``````````φφφφφφφ
`▲▲▲`φφ```φφφ``````φφ`````φφφφφφφ``````````````████▪│```≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈φφφφφφφφφφφφφ````▲▲```▲▲`φφ``φφφ``▲▲▲▲▲`φφφφφφφ
``▲▲`φφ```````φφ``φφ``````````````````````````█████```≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈`φφφφφφφφ````````````▲▲``````````▲▲▲▲▲▲▲`φφφφφφφ
```````φφ`▲▲▲▲````φφ``φφ``░░▲▲```````````░░``````````████▪│``≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈`φφφφφφφ``▲▲░░░`````▲▲`█████████████████φφφφφφ
````φ``φφ````````φφφ``φφ``▲▲▲▲```````````````````````█████`≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈``φφφφφφφφ```▲▲▲▲▲`````▲▲`▲████████████████φφφφφφ
▲▲▲````φφφφφφφφφ```φ``φφ``▲▲```````````≈≈≈≈≈≈≈≈≈````▲▲``▲▲``≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈```````````φ`▲▲````````▲▲`▲████████φ Cain
`▲▲▲`φφφφφφφφφ`````````````````````````````````````````≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈````````````▲▲``````▲▲▲▲████████████████φφφφφφ
```````φ``````▲▲````````````````````≈≈`▲▲````````````````≈≈≈≈≈≈≈≈````````````▲▲`▲▲`▲▲```▲▲▲▲▲████φφφφφφ
`````````φ```▲▲▲```````▲▲▲▲▲▲▲▲`````````````````````≈≈≈≈`````▲▲▲▲`▲▲▲``````▲▲▲▲▲``▲▲▲▲████████████████φφφφφφ
```φφφ``φ````░░``▲▲```````▲▲``▲▲▲▲▲▲▲`≈≈≈≈````≈≈```````````````≈≈```````````````▲▲``````````███φφφφφφ
──┐φφφφφφφφφ```````▲▲`````````▲▲`▲▲▲▲```````≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈`````````````````````````````````███████▪▪███████φφφφφφ
φ▪│```φφφφφφ```````````````````▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈````````````````````````````````````````````````````````````````````φφφφφφφφ
▪▪│```φφφφφφ`````````▲▲```````▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈```````````````````````````````````````````````````````````````````````φφφφφ
█▪│````φφφφφ`````````▲▲▲``````▲▲▲`▲▲▲▲▲▲▲▲▲≈≈≈▲▲▲▲```````````````````````````````````````````````````````````````φφφφφ
┬─┴─────┬─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┬──────┘`````````φφφφφ
`````````````````▲▲▲`````▲▲``````▲▲▲▲▲▲≈≈`▲▲```````````````````````````````````````````````````````````````φφ```
````````````````▲▲▲▲`````░░░``▲▲▲░░░``▲▲▲▲▲▲``▲▲▲`````````````````````````````````````````````````````````````````