≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈``φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ`
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈`φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ`φ
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈```````φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ``φ
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈```≈≈≈`φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ├────`````φφ
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈``≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈``≈≈≈`φφ``````φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈``````≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈```````≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈██████████``φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈``φφφφ`≈≈`≈≈≈≈≈≈≈```φφφ`≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ▪▪▪▪██``φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈````φφφφ`````≈≈≈≈≈≈≈``````≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈░░`█▪▪▪█``φ``φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈``φφ```````````≈≈≈≈≈≈≈`````≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈░░ ▪███`````φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈```````````````≈≈≈≈≈```````≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ██▪▪▪ ▪█``````φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ`
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈````````````````````````````≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ███ ``````````φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ`
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈````≈≈`````````````````````≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈███ φ ██████``````φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈``````````````````````````≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈███ ███▪▪ ▪▪▪▪▪█```````φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈``````````````≈≈```≈≈```≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈``≈≈≈` φ▪▪` ▪▪██▪█`▪▪`````φφφφφφφφφφφφφφφφφφ┌┘φφφφφφφφφφφ
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈``````````≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈█▪▪`▪▪▪▪▪▪▪ █───────────┐``````φφφφφφφφ┌────────┘φφφφφφφφφφφφ
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈``φφφφφφ`≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈`````φ█▪▪ ▪▪▪ ` ```````φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈``φφφφφφ``≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈`φφφφφ█▪▪ ▪▪ ▪▪▪│ ``└──────────────┘φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈`φφφφφ```≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈`φφφ``█████████████│████████```````````````φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈```φφφφφ```≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈``φφ`````φ.` ▪▪▪ ▪│ ▪▪ ``````````````````φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈`φφφφφφφφφ``≈≈≈≈≈≈≈≈≈``φφφ``````φ` ▪│φ ▪█▪ ````````````````````φφφφφφφφφφφφφφφφφφφ
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈`φ``φφφφφφφ`≈≈≈≈≈≈≈≈≈`φφφφφφ```φ`.` ▪█ ▪▪└─┤▪▪█▪ Witton Rock `````````````φφ``φφ`````````
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈`φ```φφφφφφ````````` Bear pit φ``φ ▪▪▪ ▪│ ▪▪ ░░░░````````````````````````φφ`░░░░░░░░
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈``φ````φφφφφ```````````φφφφφφφφφ█████▪ ┌───┘▪▪ ░░░░`````````````````φφ`````φφ`░░░░░░░`
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈``φφ```φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ▲▲φ▲▲█▪│▪█ ███████░░░░░░```````````````φ`````````░░░░░░░`
`≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈`φφ`≈≈`φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ▲▲▲█████ ▲▲````````░░░░░░`````````````````φφ`░░░░░░░░░`
`≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈````≈≈`φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ▲█████ ```░░````░░░░░░`````````````φφφφφφ`░░░░░░░░░`
`≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈``≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈```φφφφ```φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ▲▲▲▲▲▲ ``░░░░```░░░░░░░░░``````φφφφφφφφφφ``░░░░``░░░
`≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈```≈≈≈≈≈≈≈≈≈````φφφφ````φ``φφφφφφφφφφφφφφφφφ`▲▲▲▲▲φφ`░░░░░``░░░░░░░░````φφφφφφφφφ``φ``░░░``░░░
`≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈```≈≈≈≈≈≈≈≈≈`φ``φφφφ```````φφφφφφφ````φφφφφφ``φφφφφφφ``░░░░░░░░░░░░░░░▲▲▲``````φφφφφφφ``φφ`░░░``░░░
``≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈``≈≈≈≈≈≈≈≈≈`φφφφφφφφ``````````````░░``φφφφφφφφφφφφφφ`░░░░░░▲▲░░░░░░░░▲▲▲░░``````φφφφφ`````░░░░░░░░
``≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈`≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈``````φφφ`````````````░░░░`φφφφφ``````````░░░░░▲▲▲▲▲▲░░░░░░░░``````φφφφ`````░░░░░░░░░
``≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈`≈≈``````φ`````````````░░░````φφφφ```````░░░░░░░▲▲▲▲▲▲▲░░░░░░░░░░`````φφφφ```░░░░░░░░░░░
`≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈`≈≈`φ``````````````░░░````φφφφφφφφφ`░░░░░░░░░░░░░▲▲░░░```````````````````░░░░░░░░░░░
`≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈```φ``````````````░░░``````φ``φ````░░░░░░░░░░░░░░░░````````````````````░░░░░░░░░░
≈≈≈≈≈≈░░░≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░``````░░░░░░░░░░▲▲░░░░░░░░░```````░░````````````````````
≈≈≈░░░░░░░≈≈≈≈≈≈≈≈≈`░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░````░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░```````░░░░```````````````````